ชื่อเล่ม-หน้าที่

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นามอาศัยพระพุทธเจ้าโกนาคมน นาม สัตถวาหะ