➧ Tripitaka91   ➧ E-Tipitaka   ➧ 84000  
  1. ปโตทลฏฺฐิ : อิต. ไม้เรียว, แส้, ประตักเหล็ก
  2. กสา : (อิต.) แส้แส้ม้า, หวาย. กสฺ คมเน, อ. ส. กสา, กษ.
  3. กณฺฏกกสา : อิต. แส้หนามสำหรับลงโทษ
  4. วาลวีชนี : อิต. พัดหรือแส้ทำด้วยขนสัตว์
  5. กสานิวิฏฐ : ค. ถูกเฆี่ยนด้วยแส้, ถูกตีด้วยแส้
  6. จามรวีชนี : (อิต.) แส้จามรี
  7. มกสวีชนี : (อิต.) ไม้ปัดยุง, แซ่ไล่ยุง.

 Royin websight : (Value meaning, Dictionary.) Dictionary : (English, Thai, Pali.)